Termes i condicions

Exactitud i veracitat de les dades personals

Vostè es compromet al fet que les dades facilitades al Titular siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-los degudament actualitzats.

Com a Usuari del lloc web vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses al lloc web exonerant a Treball i Experiències en Cuinats SL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Acceptació i consentiment

Com a Usuari del lloc web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, accepta i consent el tractament dels mateixos per part de Treball i Experiències en Cuinats SL en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Revocabilitat

Per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha d’enviar un correu electrònic a eltec@eltec.cat juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

L’exercici d’aquests drets no inclou cap dada que Treball i Experiències en Cuinats SL estigui obligat a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat.

Canvis en la Política de Privacitat

El Titular es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Obligacions de l’usuari

L’usuari que es registri o realitzi demanat a través de la web, prèvia acceptació de les condicions generals i polítiques de privacitat, tindrà la consideració de client i li seran aplicable les presents condicions generals.

L’usuari està obligat a:

Preu

Tots els preus fixats en la web estan en Euros i tenen inclòs l’IVA. A l’hora de formalitzar la compra apareixeran degudament desglossats tots els conceptes inclosos en el preu final de venda.

L’empresa es reserva la possibilitat de variar preus sense previ avís.

Els preus i promocions seran els fixats en la web en el moment de realitzar la compra amb independència dels quals existeixin en el moment del lliurament.

Si existeix algun error en el preu d’algun producte i el real és major que el que apareix publicat, es comunicarà el canvi al client abans de formalitzar la comanda i aquest podrà anul·lar-lo si així ho desitja o mantenir-lo en les condicions correctes. En cas d’anul·lació se li reintegraran la totalitat de les quantitats abonades. Sense la seva conformitat en cap cas es donarà curs a la comanda.

Si el preu marcat és notòriament incorrecte i qualsevol persona pugui adonar-se de l’error, l’empresa no està obligada a subministrar el producte a aquest preu, encara que ja s’hagi finalitzat la comanda i enviat el justificant de compra a l’usuari.

Formes de pagament

Les formes de pagament admeses en la web apareixen clarament indicades i l’usuari podrà optar indistintament per qualsevol d’elles en realitzar la comanda.

L’usuari podrà pagar:

Mitjançant Targeta de crèdit o dèbit.
Contra reemborsament en recollir la comanda.

Devolucions

Per la naturalesa dels productes no s’admeten devolucions.

En tractar-se de productes frescos especialment preparats sota l’encàrrec del client i per a evitar la seva deterioració i problemes de salut o higiene no està permesa la devolució dels nostres productes una vegada lliurats.

Si el client no està conforme amb el producte lliurat o no li ha agradat pot posar-se en contacte amb nosaltres i estudiarem el seu cas.

Devolucions productes defectuosos

Si s’ha produït algun error en el lliurament o el producte està defectuós, el client té un termini de 24 hores per a posar-se en contacte amb nosaltres i indicar l’error o defecte detectat.

Per a la seva devolució el producte ha d’estar en el seu embalatge original, intacte, amb els accessoris, etiquetes, manuals o possibles regals promocionals. Una vegada en el nostre poder es procedirà a la comprovació del seu estat i si correspon, es procedirà al reintegrament de l’import abonat pel client.